Disclaimer

Inleiding

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.krediet.net (hierna: de website). De website is onderdeel van Plusadvies Finance. (hierna: Krediet.net) Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij raden u aan de disclaimer nauwkeurig door te lezen.

Gebruik van de website

Hoewel Krediet.net grote zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de website kan het voorkomen dat bepaalde informatie op de website niet meer actueel, volledig of correct is. Krediet.net is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan. Krediet.net garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid

Krediet.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op de website gepubliceerde informatie.

Geen advies m.b.t. gebruik en/of onderhoud

De informatie op de website is bedoeld voor algemene doeleinden.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Krediet.net aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website. De informatie op deze externe websites is door Krediet.net niet gecontroleerd op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie

Alle informatie op de website (waaronder de teksten, vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Krediet.net, dan wel bij Krediet.net rechtsgeldig in gebruik. Het is niet toegestaan informatie op de website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Krediet.net of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Krediet.net een koppeling naar een pagina van de website van Krediet.net te maken, de website van Krediet.net aan andere websites te koppelen (framing) of soortgelijke handelingen te verrichten.

Wijzigingen

Krediet.net behoudt zich het recht voor de (inhoud van deze) website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of te beëindigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Krediet.net is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.